Ngày 21 và 28 tháng 7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới và Chương trình Xây dựng Năng lực tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp

Đối tượng tham gia: Nhóm điều dưỡng viên khoa khám bệnh và khám bệnh theo yêu cầu