Về Kết nối Công chúng

Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của đại học Oxford là cơ quan dẫn đầu trong nghiên cứu lâm sàng áp dụng. Cùng với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật trong khu vực, có một nhu cầu khẩn cấp để hiểu biết và truyền thông tốt hơn về khoa học và các vấn đề sức khỏe trong bối cảnh xã hội, văn hóa và lịch sử của các cộng đồng nghiên cứu tại Việt-Nam, Nepal và trong khu vực. Vì thế, nhóm Kết nối Công chúng của OUCRU làm việc để củng cố sự hợp tác giữa các cộng đồng và các nhà nghiên cứu.

Chúng tôi có hai mục tiêu: thứ nhất là bao gồm những cộng đồng địa phương trong nghiên cứu của chúng tôi để làm phát sinh sự đối thoại giữa các nhà nghiên cứu và công chúng, và cải thiện sự hiểu biết của chúng tôi về những động cơ và nhận thức của công chúng.

Thứ hai là triển khai những khởi xướng để mang khoa học vào tâm trí của con người với sự tham gia lý thú của họ, như qua các sản phẩm của sân khấu khoa học, tranh luận sống động và bài viết trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Chia sẻ kiến thức sẽ giúp phát triển sự hiểu biết về giá trị và nhu cầu nghiên cứu khoa học , động viên người trẻ theo những ngành liên quan đến khoa học và giúp họ quan sát thế giới với một ánh sáng khác. Những hoạt động kết nối được tài trợ bởi Wellcome Trust International Engagement Awards, nhưng chúng tôi cũng nhận được sự tài trợ quảng đại của những công ty tại TP Hồ Chí Minh.  Chúng tôi hợp tác với Trung Tâm Truyền Thông và Giáo dục Sức khỏe (T4G) của địa phương  cho mỗi dự án, và nhận được sự hỗ trợ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TP. Hồ Chí Minh .