Giới thiệu OUCRU

Đơn Vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford hay OUCRU – một phần của chương trình Wellcome tại châu Á – hướng tới tạo ra tác động tích cực và có ý nghĩa lên y tế toàn cầu thông qua việc phòng ngừa, chẩn đoán, và điều trị các bệnh truyền nhiễm, nâng cao năng lực khoa học trong khu vực cũng như tạo sự ảnh hưởng đến các chính sách y tế trong khu vực và toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi xây dựng một mạng lưới liên kết   các đơn vị nghiên cứu, được dẫn dắt bởi Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Việt Nam kết hợp với Đơn vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Eijkman (EOCRU) tại Jakarta, Indonesia và Đơn Vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford  tại Kathmandu, Nepal.