Tháng 4 năm 2018, Chương trình Xây dựng Năng lực, Phòng Kết nối Cộng đông, OUCRU đã phối hợp cùng bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng tạo động lực để thay đổi cho 67 các trưởng khoa, phó khoa và các điều dưỡng trưởng khoa tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới. Mục tiêu của chương trình này là nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý  đồng thời với vai trò người lãnh đạo sẽ biết cách tạo động lực cho nhân viên và tạo động lực cho bản thân mình. Khóa tập huấn được thực hiện bằng phương pháp có sự tham gia của người học thông qua các trò chơi sinh động.

Credit: PE-OUCRU | Hoạt động trong tập huấn