Tài liệu có minh họa này được Nhóm Tham khảo Ủy ban Thường Vụ Liên cơ quan về Sức Khỏe Tinh thần và Hỗ trợ Tâm lý Xã hội trong các Tình huống Khẩn cấp thực hiện , với mục tiêu xây dựng những kỹ năng tâm lý xã hội cơ bản cho mọi người đang ứng phó với COVID-19. Có khoảng  200 người sống sót khi trải qua COVID-19 cũng như những người đã ứng phó khẩn cấp với  COVID-19 trong 24 quốc gia đã tham gia vào một cuộc khảo sát để giúp soạn thảo tài liệu hướng dẫn này. Nhiều nước trên thế giới đã chuyển ngữ tài liệu này qua nhiều ngôn ngữ, và gần đây, nhóm Kết Nối với Công chúng và Cộng đồng thuộc Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của Đại học Oxford, TP. Hồ Chí Minh, đã chuyển ngữ sang tiếng Việt. Chúng tôi hy vọng bản Việt ngữ này sẽ giúp người Việt Nam cách lồng ghép sự hỗ trợ tâm lý xã hội vào trong cách ứng phó với COVID-19 hằng ngày và cách mang đến sự an lành cho những người họ tiếp cận trong đại dịch COVID-19.