Giới thiệu

Chương trình Kết Nối Y Tế và Cộng Đồng của OUCRU hỗ trợ nhân viên công tác xã hội bệnh viện và nhân viên y tế là đối tác nghiên cứu của chúng tôi tại bệnh viện và cộng đồng. Thông qua chương trình, chúng tôi thực hiện các khóa tập huấn với phương pháp có sự tham gia để tăng cường kỹ năng giao tiếp giúp nhân viên y tế hỗ trợ những người tham gia nghiên cứu, người bệnh và cộng đồng một cách hiệu quả. Chúng tôi cũng thực hiện các nghiên cứu và các hoạt động kết nối cộng đồng để hiểu và có những hỗ trợ tốt hơn.

Hoạt động mới